Các lớp học được tìm thấy trong vòng bán kính 10km so với vị trí của bạn

Không có lớp dạy nào được tìm thấy. Gia sư có thể tìm theo tiêu chí khác

Có {{count}} lớp dạy phù hợp được tìm thấy

Mã Lớp: {{item.Code}}
Cần {{item.TutorType}} - {{item.TutorSex}} - {{item.Class}}

{{item.Address}}

{{item.Subject}}

{{item.IsChooseCustomSal ? item.NumOfDayTeachingRequest : item.NumOfDayTeaching}} buổi/tuần

Thứ 2 : {{item.ScheduleMonDay}} ; Thứ 3 : {{item.ScheduleTuesday}}; Thứ 4 : {{item.ScheduleWednesday}}; Thứ 5 : {{item.ScheduleThursday}} ; Thứ 6 : {{item.ScheduleFriday}} ; Thứ 7 : {{item.ScheduleSaturday}}; Chủ nhật : {{item.ScheduleSunday}};

Ngày bắt đầu học: {{item.DateCanStart}}

Lương: {{item.IsChooseCustomSal ? formatPrice(item.SalaryRequest) : item.Salary}} Vnđ

Phí ( {{item.CashDiscount}}%): {{formatPrice(item.ReceiveClassFee)}} Vnđ