9 tháng 12
Đây không phải là một vấn đề quá sức nghiêm trọng, nhưng lại có sự ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng giao tiếp xã hội cũng như sự phát triển tiềm năng của trẻ sau này.